Vẫn không có dấu hiệu của Yuan đánh giá lại

Tuần trước, các Nhóm 20 công nghiệp hóa và đang phát triển gặp nhau ở Bắc kinh để thảo luận về thích hợp các vấn đề kinh tế. Như các bạn có thể đoán được, nhân dân Tệ đánh giá lại đã đi đầu trong các chương trình nghị sự. Khi chỉ trích trên danh nghĩa 2% giá lại đó Trung thực hiện trong tháng bảy, chủ tịch của Ngân hàng Trung ương được cung cấp một câu tục ngữ Trung quốc: "vượt sông bằng cách chạm vào những viên đá," có nghĩa là Trung hoa sẽ thích bước từng bước nhỏ đối với đánh giá lại chứ không phải là một hoặc hai nhảy khổng lồ. Trung quốc cũng khẳng định nó phải cải thiện hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính trước khi nó sẽ xem xét nổi nhân dân Tệ. Trong khi những lời đã được đoán trước, các nhà phân tích dù sao phản ứng với mất tinh thần. Dow Jones Tin tức báo cáo:

"Dài hạn vị trí cho các trường Trung quốc tự do hóa, để trở thành nhiều chất lỏng và để có thể truy cập quốc tế các nhà đầu tư...nhưng tôi sẽ là nơi kết thúc của 3-5 năm, ít nhất."

Có thể bạn quan tâm: