Rydex giới thiệu tệ GIÁ

Rydex đầu Tư cuối cùng đã giới thiệu nó nhiều dự đoán tệ giao dịch chứng khoán, mà là cái đầu tiên đó. Trao đổi Quỹ Giao dịch (GIÁ), trong khi rất tương tự tin tưởng quỹ tiền tệ, giao dịch trên một cuộc trao đổi như cổ phiếu của cổ. Một "chia sẻ" này, đặc biệt là giao dịch chứng khoán là tương đương với 100 Euro, hiện có giá trị khoảng $120. Các GIÁ sẽ tăng và rơi đồng bộ với Euro tệ, vì vậy các nhà đầu tư có thể mua hay bán cổ phiếu giống như họ sẽ đi dài hay ngắn thực tế Euro. Nhược điểm để các giao dịch chứng khoán là nhà đầu tư sẽ được trả một năm, phí quản lý của .4%, đánh giá hàng tháng. Sau khi điều chỉnh cho quan tâm, tuy nhiên, chi phí này sẽ có thể được gần hơn với .1-2%. Thị trường báo cáo:

Đồng Euro Tin tưởng, với chi phí hàng năm của 0.4% số tài sản, cho phép các nhà đầu tư để đạt được tiếp xúc với euro tệ, và cũng có thể được sử dụng như một bảo hiểm rủi ro cụ. Theo Rydex, các quỹ tài trợ....các quỹ là đủ điều kiện để bán ngắn và lợi nhuận mua.

Có thể bạn quan tâm: