Trong tháng thứ dữ Liệu Mạnh mẽ hơn so với Dự kiến

Mới trong tháng thứ khảo sát phát hành trước ngày hôm nay cho thấy chỉ một chút ngâm mình trong kinh doanh của đức mong đợi. Các chỉ số rơi từ của nó 15 năm cao 105.9 trong ngày để 105.6 trong Có thể tốt hơn nhiều so với hầu hết đã dự kiến. Trong khi các trong tháng thứ có thể trượt nhiều trong những tháng tới, một nét định là không, như hầu hết tin nền kinh tế đức nên tăng lực sau này trong năm. Forbes báo cáo:

'Nhỏ hơn so với dự kiến thả trong các chỉ số sẽ giúp các euro để duy trì được và sẽ không làm gì để ngăn cản nhiều ở thị trường ai nhìn cho ngân hàng trung ương tăng 50 điểm cơ tháng tiếp theo, nói người dùng google Kotecha.

Có thể bạn quan tâm: