Yên nhờ xuất Khẩu

Yên đã nhận được tăng tốt đẹp từ, Nhật bản, xuất khẩu, mà chuyển hàng loạt để trao đổi Đô la cho Yên để đáp ứng một số cuối năm nghĩa vụ tài chính. Logic là nhà xuất khẩu đã nợ tiền nợ trong nước Nhật bản, nhà sản xuất hàng và dịch vụ đang xuất và cần thiết để được trả tiền trong Yên. Như vậy, logic lý thuyết có thể được áp dụng cho nhà xuất khẩu trong bao giờ quốc gia, đó sẽ cung cấp cùng tăng của mình tệ. Tuy nhiên, ngoài việc là thế giới thứ nhất, xuất khẩu của Nhật bản, nền kinh tế là bất thường phụ thuộc vào xuất khẩu. Vì vậy, nó là dễ hiểu mà, Nhật bản, xuất khẩu có thể gây ảnh hưởng như vậy trên thị trường ngoại hối khi bước vào trường cùng lúc.

Có thể bạn quan tâm: