Trung quốc loại bỏ ngoại hối ngạch

Tuần này, Trung quốc đã công bố nó sẽ chính thức làm đi với mũ vào luồng vốn. Trước đây, một doanh nghiệp hoặc bán nhà đầu tư muốn trao đổi nhân dân Tệ cho nước ngoài tiền tệ đã yêu cầu chính phủ để làm như vậy. Hơn nữa, số tiền đó có thể được trao đổi được giới hạn ở một giá trị thấp. Này di chuyển mới nhất, Trung quốc đã ra hiệu rằng nó đã sẵn sàng để di chuyển tới một nổi hệ thống tiền tệ, trong đó cá nhân sẽ được tự do để mua và bán càng nhiều tiền Trung quốc như họ muốn. Ngắn hạn, điều này sẽ giúp giảm áp lực lên nhân dân Tệ. Tân hoa xã Tin tức báo cáo:

Chính phủ... ... làm cho nó dễ dàng hơn cho cá nhân và công ty để mua nước ngoài tiền và đầu tư ở nước ngoài, bao gồm cho phép trong ngân hàng đầu tư tài sản phẩm bên ngoài liền.

Có thể bạn quan tâm: