Một cách dễ dàng để thương mại Euro

Rydex quỹ đã nộp đơn với SEC đầu tiên tệ giao dịch chứng khoán, mà sẽ giao dịch trên SCKNY dưới biểu tượng "FXE." Ngắn cho 'trao đổi quỹ giao dịch' Danh thường chỉ số tiền đó có thể được mua và bán nhiều như cổ phiếu. Này, đặc biệt là giao dịch chứng khoán sẽ tự nhận là bắt chước, châu âu, và sẽ cho phép thương nhân để đặt cược vào Euro như thể họ đã giao dịch tiền tệ, chính nó. Có một vài chú ý sự khác biệt, tuy nhiên. Danh có thể một số thuế và hoa hồng, không giống như trực tiếp giao dịch tiền. Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ không thể đạt được cùng tiền của đòn bẩy (mua trên lề). CBS thị trường báo cáo:

Truyền thống hối-tài...thường cung cấp 100-cho-1 đòn bẩy. Với GIÁ, hầu hết các nhà đầu tư sẽ được giới hạn để truyền thống lề yêu cầu, mà tại tốt nhất cung cấp một hai-một tỷ lệ.

Có thể bạn quan tâm: