ECB làm tăng tỷ lệ lãi suất

Sự kêu gọi của USD tiếp tục hôm nay, như Ngân hàng Trung ương (ECB) lớn lên lãi suất của mình bằng 25 điểm cơ, để 3.5%. Di chuyển được dự đoán của nhà kinh tế, những người dự đoán thêm hai lãi suất trong mùa xuân sẽ mang lại fed gần hơn để kết thúc của nó chu kỳ thắt chặt và rời khỏi giá 4%. Jean-Claude bày tỏ lập trường, chủ tịch của Ngân hàng Trung ương, sử dụng GDP để biện minh cho lãi suất và chỉ vào dữ liệu cho thấy rằng các EU nền kinh tế sẽ phát triển bởi 2.9% trong năm nay, và nhiều như 2.7% vào năm tới. Trong khi lạm phát không dệt lớn như nó đã làm trong suốt mùa hè, một năm rõ ràng vẫn cảnh giác, đó nên là một nguyên nhân của mối quan tâm cho Dollar bò. Thị trường báo cáo:

Có thể bạn quan tâm: