Toàn cầu ngoại hối dự trữ vượt qua 4 Tỷ đồng

Tổng của tất cả của thế giới dự trữ ngoại tệ bây giờ vượt quá 4 nghìn Tỷ usd, theo gần đây nhất dữ liệu kinh tế. 2/3 của những dự trữ được tổ chức ở USD-bằng tiền tài sản, mà địa danh chủ sở hữu của những dự trữ trong một đặc biệt là bấp bênh. Các nhà lãnh đạo của G7 sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về vấn đề này, với mục tiêu bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu và thị trường vốn. Tuy nhiên, bất kỳ 'giải pháp' sẽ không thay đổi liên quan đến một đa dạng hóa thành một rộng hơn mảng số tài sản, thông qua một sự thay đổi trong số các USD trong đó có Dollar bò đổ mồ hôi. Reuters báo cáo:

Một đề nghị đơn giản chỉ là để ngăn chặn toàn cầu trường gián đoạn bởi làm phần của dự trữ trong suốt hơn và khuyến khích thêm chi tiết và thông thường, báo cáo của dự trữ tổng số của họ và sự cố.

Có thể bạn quan tâm: