Các công ty nhỏ tránh tiền bảo hiểm rủi ro

Như là tài chính thị trường phát triển ngày càng phức tạp, cá nhân và các doanh nghiệp được bây giờ có thể đảm bảo mình chống lại nhất có thể tưởng tượng rủi ro. Đặc biệt, như trường ngoại hối đã phát triển nhiều biến động trong thập kỷ qua, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu hàng rào chống lại những nguy cơ nhanh chóng sự đánh giá tiền tệ/khấu. Một loạt sản phẩm tài chính có thể được sử dụng theo hướng này kết thúc, bao gồm các tùy chọn, về phía trước, tương lai, và hoán đổi. Các công cụ chính sử dụng tiền bảo hiểm rủi ro tiếp tục được tiền tệ tương lai, trong đó có một bên đồng ý để mua bán một số tiền cố định của một tệ tại một sửa đổi tỷ lệ, trên một ngày cố định trong tương lai. Trong khi hầu hết các tập đoàn lớn đã có toàn bộ bộ phận dành chỉ để bảo hiểm rủi ro và quản lý rủi ro, các công ty nhỏ thiếu các nguồn lực cần thiết để tham gia vào đồng tiền bảo hiểm rủi ro. Bằng chứng cho thấy rằng các công ty xuất nhập khẩu chỉ hy vọng rằng tương đối thay đổi ở giá trị tiền tệ cân bằng ra trong thời gian dài. Đây là một chiến lược nguy hiểm, như Lần trực Tuyến báo cáo:

Nếu tệ tăng cường giá của hàng hóa tăng lên làm cho nó khó khăn cho công ty để lập kế hoạch chính xác thu nhập dự báo và cuối cùng đặt căng thẳng trên dòng. Xuất khẩu bán vào thị trường nước ngoài đối mặt với nguy cơ của tệ suy yếu.

Có thể bạn quan tâm: