Yên Xuống Thấp kỷ Lục

Yên Nhật bản đã giảm thấp kỷ lục lại các Euro, không rõ ràng kết thúc trong tầm nhìn để những người bị thương tệ nhiều năm suy giảm. Nền tảng cho sự yên điểm yếu là vọng rằng Nhật bản sẽ giữ lãi suất xuống mức hiện tại cho đến cuối mùa hè, một khái niệm rằng đã được gia cố bằng Ngân hàng Nhật bản hôm qua. Như là một kết quả, mang theo các thương nhân, người khoát sợ biến động, có thể cảm thấy tự tin rằng một tiếp tục tỷ lệ lãi suất thấp môi trường sẽ hỗ trợ sự tồn tại của các Yên thương mại thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, có một vài rủi ro ở chân trời, cụ thể là của Nhật bản, nền kinh tế thị trường chứng khoán đang vượt trội hơn và có thể nhắc nhở một loạt các lãi suất trong sự sụp đổ và thu hút Nhật bản vốn lại đến Nhật bản. Ngành công nghiệp báo cáo:

Các cuộc biểu tình đang trở nên quá tải của khóa học và có nguy cơ một số hành động của Nhật bản chính phủ đang gia tăng, nhưng cho đến khi mang theo các thương nhân có một lý do để giải cứu, có lẽ họ sẽ không.

Tìm hiểu Thêm: Nhật bản Yên Tiếp tục Rơi

Có thể bạn quan tâm: