Ngoại hối mối Tương quan Tăng trên rủi Ro

Kể từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng nóng lên vài tháng trước, chủ đề của rủi ro đã chiếm ưu thế trong thị trường chứng khoán. Này, cũng là sự thật trong trường ngoại hối, mà giải nợ và một sự thay đổi, để coi tư "nơi trú ẩn an toàn" đã dẫn đến một sự sụp đổ trong thương mại thực hiện, dẫn đến một cuộc biểu tình mạnh trong cả hai Đô la và Yên. Trong thực tế, sự gia tăng gần đây của hai loại tiền tệ đã trùng hợp đáng kể với cứng giảm giá của hầu như mỗi lớp của tài sản rủi ro.

Có thể bạn quan tâm: