Ngân hàng trung ương trở thành trong suốt hơn

Các nguyên tắc của tỷ lệ lãi suất tương đương mệnh lệnh đó trao đổi và tỷ lệ lãi suất nên di chuyển theo hướng ngược lại. Ngoài ra, khi một quốc gia tăng tỷ lệ lãi suất, nó thường trải qua một sự đột biến trong dòng vốn từ những nhà đầu tư muốn kiếm được cao hơn rủi ro trở về. Tương tự như vậy, tệ thương và nhà kinh tế giữ một tỷ lệ lãi suất cấp, mà thường đứng trước chuyển động trong trường ngoại hối. May mắn thay, nó có vẻ ngân hàng trung ương, mà thiết đặt lãi suất ngắn hạn trong hầu hết các nước khác đang trở nên thông minh bạch. Theo một nghiên cứu mới, trong thập kỷ qua, các ngân hàng trung ương đã trở thành dần dần hơn mở về ý định của mình cho chính sách tiền tệ, bao gồm cả các mục tiêu lạm phát. Trong lý thuyết ít nhất, tệ thương nhân nên có thể đếm trên ngân hàng trung ương vô tình để cung cấp manh mối về hướng của đồng tiền. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Fed, ví dụ, đã được xuất bản phút của nó, cuộc họp nhanh chóng hơn kể từ đầu năm nay. Ben Hơn, Fed là chủ tịch-chỉ định, ủng hộ một mục tiêu lạm phát.

Có thể bạn quan tâm: