Trường ngoại hối trừng phạt quỹ

Như các thị trường dễ dàng vào năm 2007, nhà đầu tư và quản lý tiền đang bắt đầu nghĩ về làm thế nào họ muốn (lại)phân bổ danh mục của họ. Trong khi các quỹ đầu tư sẽ có khả năng duy trì một phổ biến đầu tư xe, nhà đầu tư sẽ được khôn ngoan để tránh một số loại tiền, cụ thể là những người mà sử dụng một "vĩ mô toàn cầu" chiến lược. Về mặt kỹ thuật, như quỹ kiểm tra toàn cầu kinh tế cơ bản và phân bổ vốn cho phù hợp. Trong thực tế, hầu hết các khoản tiền đoán về toàn cầu tỷ lệ lãi suất khí hậu - đặc biệt như thế nào lãi suất sẽ cư xử trong mối quan hệ với nhau. Vì đồng tiền có thường thấy như proxy cho lãi suất nhiều vĩ mô toàn cầu các quỹ đầu tư đang tham gia hoạt động trong trường ngoại hối. Và năm 2007 là một đặc biệt là không ổn định cho trường ngoại hối, mà dịch vào một năm cho vĩ mô toàn cầu tiền.

Có thể bạn quan tâm: