Nhà Hoạch Định Chính Sách Muốn Thương Mại Tốt Hơn Cân Bằng

Kho bạc phụ tá cho vấn Đề Quốc tế John Taylor đã nói hôm nay trên toàn cầu thương mại imblances, mặc dù không có thông tin về làm thế nào một cách nhanh chóng các Yuan sẽ được đánh giá lại là sắp tới.

Nhà hoạch định chính sách khắp nơi trên thế giới đang bước nên cắt bất kỳ nguy cơ bắt nguồn từ thương mại toàn mất cân bằng, một cao cấp của bộ tài chính MỸ nói vào ngày thứ sáu.

"Tôi nghĩ có một mật ở nơi mà là đối phó với chuyện này," tài chính MỸ phụ tá cho vấn Đề Quốc tế John Taylor nói với một hội nghị được tài trợ bởi các Stanford Viện Sách Kinh tế Nghiên cứu.

...Taylor nói ông không thể cung cấp thời gian biểu trên làm thế nào một cách nhanh chóng Trung quốc, mà chốt của yuan tệ tại về 8.28 để những đồng đô la, có thể di chuyển tới một linh hoạt hơn trao đổi tỷ lệ, nhưng mà cần bước đã bắt đầu thực hiện.

Có thể bạn quan tâm: