ECB làm giảm tốc độ đi bộ mong đợi

Kể từ khi đạt một năm cao trong mùa hè, các Euro đã bị trừng phạt trong trường ngoại hối, chủ yếu do một ít triển vọng thuận lợi cho ECB đánh giá tăng vọt. Trước đây, các nhà phân tích đã dự đoán hàng trung ương làm tăng tỷ lệ, ba bốn lần nữa, nâng giá căn bản để 4%. Bây giờ, tuy nhiên, các nhà phân tích đã sửa đổi mẫu của họ để phản ánh một đến hai đánh giá tăng vọt. Dự báo cho Euro có được điều chỉnh tương ứng với lùi lại sự thu hẹp của tỷ lệ lãi suất khoá Euro đánh giá cao đã được khẳng định. Tin tức báo cáo:

Steve Đoàn tại HBOS nói rộng trở lại trong lãi suất dự đoán được có thể là một phản ứng để giảm giá dầu mà phải lần lượt kéo euro lạm phát khu vực dưới Ngân hàng Trung ương của 2% đánh giá mục tiêu.

Có thể bạn quan tâm: